ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti, valabil pe anul 2018

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, ale art.84, alin.(4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.6 alin.(3) și (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.323/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 9.949/2017 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.323/2017 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se stabileşte preţul mediu pe tona de masă verde obținută de pe pajiști, valabil pe anul 2018, la valoarea de 30 lei.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 334

Din 12 decembrie 2017