ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2018

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 84, alin.(4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.337/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 9.950/2017 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.337/2017 al Direcţiei juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

                                             PREŞEDINTE

                                             Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 335

Din 12 decembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 335.PDF