ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 3, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.924/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr.12.042 și 14.816/2017 ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.924/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)  Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 200.000 lei ca sprijin financiar pentru două unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după cum urmează:

a. suma de 100.000 lei Parohiei Pipirig 2, comuna Pipirig, județul Neamț, pentru realizarea lucrărilor de consolidare, restaurare și conservare Biserică de lemn, turn clopotniță, anexă(casă socială și muzeu);

b. suma de 100.000 lei Mănăstirii „Schimbarea la față”, sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț, pentru realizarea lucrărilor de construire a casei monahale din incinta mănăstirii.

 (2) Sumele acordate potrivit alin.(1) vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                                       

        

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 336

Din 12 decembrie 2017