ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Culturală„Codrii Neamțului” în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 și 10 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Examinând expunerea de motive nr. 23.839/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.121/2017 a Asociației Culturale „Codrii Neamțului”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.839/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct.4, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociația Culturală „Codrii Neamțului”, în vederea organizării ediției a VII- a a Concertului de Crăciun „Sărbători de Poveste”, acțiune ce va avea loc în data de 23 decembrie 2017, la Teatrul Tineretului Piatra Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ:    

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 337

Din 12 decembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 337.PDF