ROMÂNIA

JUDEȚUL  NEAMȚ

CONSILIUL  JUDEȚEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere dispozițiile art.12, alin (6) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea Strategiei Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și ale art. 79, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Examinând expunerea de motive nr.23.766/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.23.766/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 24.037/2017;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului  Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamț:

o                        Iulian Luca;

– la Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Roman:

o                        Lucian Florin Pelepco;

-la  Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Tîrgu- Neamț:

o                        Mihai Afloari;

-la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

o                        Cristian Ungurianu.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.230/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 340

Din 12 decembrie 2017