ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.12, alin.(6) și (7)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.11 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.565/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.565/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresa nr. 6.195/2017 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 24.038/2017;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului  Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității constituite la nivelul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

§  Tudorel Radu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

§  Adrian Diaconu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

§  Mircea Ciudin;

-la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

§  Gelu Dumitrașcu.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.229/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 341

Din 12 decembrie 2017