ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Dan-Vasile CONSTANTIN

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(2), lit.„a” și alin.(3), art.10 și art.12, alin.(1) și(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 23.082/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma demisiei domnului Dan-Vasile Constantin;

  Văzând referatul constatator nr. 23.082/2017;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dan-Vasile CONSTANTIN.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 342

Din 21 decembrie 2017