ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind validarea mandatului de consilier judeţean

al domnului Bogdan ONU

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 100, alin.(33) al Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Examinând expunerea de motive nr.24.061/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 57/2017 a Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.24.061/2017 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 24.943/2017 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 90 coroborate cu cele ale art.31, precum și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Bogdan ONU.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                               

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 343

Din 21 decembrie  2017