ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                         CONSILIUL  JUDEŢEAN                         

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 8 decembrie 2017

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile  art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând expunerea de motive nr.24.398/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.24.398/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.„a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 08.12.2017, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 08.12.2017, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne al Județului Neamț la data de 08.12.2017, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Județului Neamț la data de 08.12.2017, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 345

Din 21 decembrie 2017