ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(1) și (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.23.105/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1313/2017 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.23.105/2017 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției de management, Hotărârea nr. 86/2017 a Consiliului de administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.117/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, urmând ca acesta să aibă conţinutul prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 347

Din 21 decembrie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 347.PDF