ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 16, art.17, alin.(1), lit.„p” și art.37, alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 19 din anexa la Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.502/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.502/2017 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, propunerea formulată de Comisia paritară, consemnată în procesul verbal din data de 6.12.2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe pentru traseul 073: Roman-Rotunda-Doljești, parte componentă a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, traseu ce a făcut obiectul ședinței de atribuire desfășurată în data de 04 decembrie 2017, operatorului de transport Societatea Comercială HUSARIU TRANS S.R.L.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 348

Din 21 decembrie 2017