ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art. 181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 24.138/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 5.656 și 5.727/2017 ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

   Văzând raportul de specialitate nr. 24.138/2017 al Direcţiei de management, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

Președinte: dr. Anca Mihaela Hîncu – manager al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

Membri: – Adriana Elena Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Cristina Mititelu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

         – Valeriu Andrița – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        – Constantin Oprea – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț;

                        – Ciprian Alexandru Simion – reprezentant al salariaților;

   Secretar: Dorina Varniote – referent.

  Art.2: Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

  Președinte:– Veronica Vasiliu – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

  Membri: – Maria-Cătălina  Grăpinoiu– reprezentant al Consiliului Județean  Neamț;

               Andrei-Octavian Tărantuș-Bărbuleț  – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            – Maria Iacoban – reprezentant al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

                           – Maria Mâță – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț;

                           – Claudiu Baciu – reprezentant al salariaților;

    Secretar: Dorina Varniote – referent.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

         

           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 351

Din 21 decembrie  2017