ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Cap.5- Completarea cererii de finanțare, subcap.5.4.1-Anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct.19, aprobat prin Ordinul nr.3802/2017 al ministrului delegat pentru fonduri europene;

Examinând expunerea de motive nr.24.291/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.291/2017 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în cuantum de 5.885.786,03 lei, inclusiv TVA.

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă de 1.324.279,03 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 91.230,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”.

 Art.4: (1) Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”.

(2) Județul Neamț își asumă obligația de a asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

(3) Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță și întreținere pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” se vor suporta din bugetul Județului Neamț.

Art.5: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 352

Din 21 decembrie 2017