ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Tîrgu Neamț în vederea organizării celei de-a VI-a ediții a Festivalului Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 și 10 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Examinând expunerea de motive nr.24.013/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.21.833/2017 a primarului Orașului Tîrgu Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.013/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Tîrgu Neamț, prin Consiliul local al Orașului Tîrgu Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou”, în perioada 25 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018, în orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Orașul Tîrgu Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                      

                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 353

Din 21 decembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 353.PDF