ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Tîrgu Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile art. 199, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.14.858/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 13.549/2017 a primarului Orașului Tîrgu Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.14.858/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale,  adresa nr.7344/2017 și nota de   fundamentare nr.7343/2017 ale Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Tîrgu Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț, în vederea realizării unor lucrări de interes public județean, respectiv efectuarea unor lucrări de reparații la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 200 mii lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Orașul Tîrgu Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

       

 

 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 354

Din 21 decembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 354.PDF