ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea dezvoltării unor servicii sociale alternative în domeniul protecției copilului

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere dispoziţiile art. 125 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(3), lit.„i” din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

Examinând expunerea de motive nr. 24.470/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.46.681/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 24.470/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârile nr.87 și 88/2017 ale Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a” pct. 2, alin.(6) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul de închidere a Centrului de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii ”Romanița” Roman, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Municipiul Roman, prin Consiliul local al Municipiului Roman, pentru implementarea proiectului ”CARE – Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate”, în cadrul POR 2014-2020, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește directorul general al Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, acordul de parteneriat prevăzut la alin.(1).

Art.3: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 355

Din 21 decembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 355.PDF