ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                      CONSILIUL  JUDEŢEAN                            

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 138 și art.156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Examinând expunerea de motive nr.24.078/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.078/2017 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017, cu modificările ulterioare – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017, cu modificările ulterioare – Salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017, cu modificările ulterioare – Salarizarea personalului din cadrul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Neamț, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea anexei nr 4 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017, cu modificările ulterioare – Salarizarea personalului din cadrul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Neamț, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017, cu modificările ulterioare – Salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Salvamont Neamț, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică drepturilor salariale cuvenite începând cu luna ianuarie 2018.

 (2) Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 356

Din 21 decembrie 2017      

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 356.PDF