ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.24.760/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.14.815/2017 a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și nr.2.973/2017 a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.760/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)  Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 205.000 lei ca sprijin financiar pentru patru unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după cum urmează:

a. suma de 90.000 lei Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, sat Boiștea, comuna Petricani, județul Neamț, pentru realizarea lucrărilor la instalația de încălzire la biserica parohială și casa praznicală;

b. suma de 15.000 lei Parohiei Cotu Vameș, comuna Horia, județul Neamț, pentru achiziționarea de combustibil solid pentru încălzirea bisericii;

c. suma de 50.000 lei Parohiei ’’Schimbarea la Față’’ Secu – Tașca, Neamț, pentru lucrări la realizarea iconostasului (catapeteasma) bisericii parohiale;

d. suma de 50.000 lei Parohiei ’’Sfinții Voievozi’’, Târgu Neamț, pentru lucrări de construire casă mortuară.

 (2) Sumele acordate potrivit alin.(1) vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE 

 

                                                                   

        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                            Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 357

Din 21 decembrie 2017