ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

             CONSILIUL  JUDEŢEAN             

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea remunerației lunare pentru directorii-manageri ai unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.28, alin.(1) și art.29, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, alin.(1) și art.38, alin.(3), lit.”a” din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 138 și art.156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Examinând expunerea de motive nr.24.810/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.810/2017 al Direcției de management și Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pe perioada asigurării interimatului managementului Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, doamna Mihaela MEREUȚĂ, director-manager interimar,  urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 7.044 lei.

      (2) În mod corespunzător, se modifică art.1, alin.(2) al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 240/2017 privind unele măsuri referitoare la managementul Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț.

Art.2: (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pe perioada asigurării interimatului managementului Complexului Muzeal Județean Neamț, domnul Ciprian-Dorin NICOLA, director-manager interimar,  urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 7.994 lei, din care 950 lei reprezintă indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor.

      (2) În mod corespunzător, se modifică art.1, alin.(2) al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 241/2017 privind unele măsuri referitoare la managementul Complexului Muzeal Județean Neamț.

Art.3: Direcția de management, Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț, precum și Complexul Muzeal Județean Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 358

Din 21 decembrie  2017