ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind validarea mandatului de consilier judeţean

al domnului Adrian DIACONU

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2925/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.16/2017 a Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 2925/2017 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi procesul verbal nr. 3374/2017 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Adrian DIACONU.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.37

Din 28 februarie 2017