ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                     CONSILIUL  JUDEŢEAN               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 2.972/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.972/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr.3 – Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerț și turism la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Viorel Marian cu domnul Adrian Diaconu.

Art.2: Se modifică anexa nr.4 – Comisia de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și familie, activități sportive și de agrement – la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Mihai Alexandru cu domnul Iulian Luca.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.38

Din 28 februarie 2017