ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind închiderea circulației publice pe un tronson de drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2746/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2746/2017 al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției de management, adresa nr. 306.176/2016 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin.(5), lit.„a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă închiderea circulației publice pe tronsonul de drum județean DJ 127A, cuprins între km 5+000 (limită județul Harghita) și km 9+000 (Bicazu Ardelean, sat Toșorog), până la efectuarea lucrărilor de reabilitare a acestuia.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune de urgență măsurile necesare informării utilizatorilor drumului și a celorlate autorități și instituții publice prevăzute de lege cu privire la această restricție, precum și referitor la posibilele trasee ocolitoare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                       

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.39

Din 28 februarie 2017