ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

 CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

           

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.316/2016 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 265/2016 privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 4, judeţul Neamţ”;

        Examinând expunerea de motive nr. 416/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.416/2017 al Serviciului unitatea de implementare a proiectelor şi Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.316/2016 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

” Pe data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunurilor între Judeţul Neamţ şi operatorul S.C EDIL INDUSTRY S.R.L Iaşi, care va asigura serviciul de salubrizare pentru Zona 4 a Judeţului Neamţ, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, asupra bunurilor proprietatea Judeţului Neamţ, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 4.908.483,39 lei ( inclusiv T.V.A.), prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.316/2016 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, Serviciul unitatea de implementare a proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi unităţile administrativ-teritoriale din Zona 4, vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin întocmirea documentaţiei de predare-primire a bunurilor”.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

           Contrasemnează:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.4

Din 17 ianuarie 2017