ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2.839/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.839/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase”, produse în lunile mai-iunie 2016 în județul Neamț în valoare totală de 4.138,530 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.065,562 mii lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare DJ 155I Tîrgu Neamț-Tupilați-Bîrgăuani, km. 31+000-36+500” în valoare totală de 12.389,101 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 11.169,050 mii lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare DJ 157H Girov-Dochia-Mărgineni, km. 9+000-14+000, 17+500-18+500” în valoare totală de 12.375,656 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 11.160,601 mii lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Consolidare DJ 207A Roman-Bîra-Nistria, km 22+000-29+595” în valoare totală de 15.493,369 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 13.965,357 mii lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5:  Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Amenajare pietonal și asigurare scurgere ape pe DJ 155I, în zona Casei Memoriale Ion Creangă” în valoare totală de 1.901,774 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.697,810 mii lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

   PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.40

Din 28 februarie 2017