ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2.537/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 15.258 și nr.15.239/2016 ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2.537/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 79.000 lei ca sprijin financiar pentru unele unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după cum urmează:

– suma de 29.000 lei Parohiei Sfântul Gheorghe”, orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț, pentru lucrări de reparații la acoperișul bisericii;

– suma de 50.000 lei Parohiei „Sfinții Voievozi”, orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț, pentru lucrări de reparații la acoperișul bisericii parohiale.

(2) Sumele acordate potrivit alin.(1) vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                    

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.41

Din 28 februarie 2017