ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.1.691/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 78 și nr. 392/2017 ale Colegiului Național „Petru Rareș” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.691/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv, participarea echipei unității de învățământ la Concursul Național de Robotică, ce va avea loc în luna martie 2017, în municipiul București.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 7.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

    Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                         Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.43

Din 28 februarie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 43.PDF