ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;

Examinând expunerea de motive nr.3104/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3104/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.225/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării a două funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:

        funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, din cadrul Compartimentului de Guvernanță Corporativă al Direcției Juridice și Relații Internaționale, poz. 15 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare;

        funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, studii superioare, din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe, poz. 178 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 martie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare ce vor fi aprobate pentru anul 2017.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                      

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.45

Din 28 februarie 2017