ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind desființarea Camerei Agricole Județene Neamț

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere prevederile Legii nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

   Examinând expunerea de motive nr. 2989/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.207.439/2016 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nr.518/2017 a Direcției pentru Agricultură Județeană Neamț;

  Văzând raportul de specialitate comun nr. 2989/2017 al Direcției de management, Direcției generale buget finanțe și Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de desființarea Camerei Agricole Județene Neamț conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a preluării activității, patrimoniului și personalului acesteia de către Direcția pentru Agricultură Județeană Neamț.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.47

Din 28 februarie 2017