ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren

 în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3345/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3345/2017 al Direcției de management, al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană şi al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.1 și 2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Dragomirești în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil – teren în suprafață de 30,12 ha, situat în comuna Dragomirești, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor proiecte de interes public județean.

Art.2: Direcţia de management și Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.48

Din 28 februarie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 48.PDF