ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                         CONSILIUL  JUDEŢEAN                         

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.311/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.755/2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.311/2017 al Direcţiei generale buget finanţe și Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană, adresa nr. 4.840/2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea împrumuturilor contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, precum și estimările pe anii 2018-2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea împrumuturilor contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, precum și estimările pe anii 2018-2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

   

 

 

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.49

Din 28 februarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 49.PDF