ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                              

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 622/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.622/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1), lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art.2 al contractului-cadru de reprezentare – anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

„Art.2: Reprezentatul, ca actionar/asociat la societate dă mandat reprezentantului de a exercita pentru el şi în numele său, drepturile şi obligaţiile  actionarului/asociatului prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul societăţii şi prevederile prezentului contract.

      Reprezentantul va exercita,  în baza unui mandat special, prealabil şi expres, următoarele atribuţii:

a.   să hotărască asupra prelungirii duratei de funcţionare a societăţii;

b.   să aprobe schimbarea formei juridice a societăţii comerciale;

c.   să aprobe mutarea sediului societăţii;

d.   să aprobe fuziunea, divizarea, lichidarea sau dizolvarea anticipată a societăţii comerciale;

e.   să aprobe schimbarea obiectului principal de activitate;

f.    să aprobe majorarea/diminuarea capitalului social;

g.   să aprobe emisiunea de obligaţiuni.”.

 

Art.2: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile necesare încheierii actelor adiţionale la contractele de reprezentare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

  

 

 

Piatra Neamţ

Nr.5

Din 17 ianuarie 2017