ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții de interes județean

”PAVILION SECȚII MEDICALE” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Examinând expunerea de motive nr.4061/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate nr. 4061/2017 al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a” pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes județean ”PAVILION SECȚII MEDICALE” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, cu suprafața construită desfășurată de 8750 mp, în valoare totală de 53.789.281 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj în sumă de 43.554.019 lei (inclusiv TVA).

(2) Contribuția proprie a Județului Neamț pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.1 va fi de 2.733.856 lei.

Art.2: Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

                                                             PREŞEDINTE

                                                                       Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Daniela SOROCEANU                                     

 

Piatra Neamț

Nr.53

Din 14 martie 2017