ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții de interes județean

”CONSTRUIRE HELIPORTURI CU DESTINAȚIE SPECIFICĂ MEDICALĂ: PIATRA NEAMȚ, ROMAN, TG.NEAMȚ, BICAZ, POIANA TEIULUI”

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Examinând expunerea de motive nr.4062/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate nr. 4062/2017 al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a” pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes județean ”CONSTRUIRE HELIPORTURI CU DESTINAȚIE SPECIFICĂ MEDICALĂ: PIATRA NEAMȚ, ROMAN, TG.NEAMȚ, BICAZ, POIANA TEIULUI”, în valoare totală de 4.212.600 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj în sumă de 2.281.115 lei (inclusiv TVA).

(2) Contribuția proprie a Județului Neamț pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.1 va fi de 946.535 lei.

Art.2: Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.55

Din 14 martie 2017