ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț  în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3965/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 2402 și 2541/2017 ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț și nr. 930/2017 a Colegiului Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3965/2017 al Direcției de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean, respectiv organizarea Concursul Național de Fizică „Evrika”- ediția a XXVII-a ce se va desfășura în perioada 31 martie- 2 aprilie 2017 la Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 25.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

        

                                  

                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.58

Din 14 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 58.PDF