ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind participarea Consiliului Județean Neamț la Târgul de Turism ”Tourism Leisure.Hotels” – Chișinău, 6-9 aprilie 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.4145/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4145/2017 al Serviciului Turism și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Județean Neamț la Târgul de Turism ”Tourism Leisure.Hotels” – Chișinău, ce urmează a se desfășura în perioada 6-9 aprilie 2017, precum și a activităților și cheltuielilor aferente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul Turism va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

     

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.59

Din 14 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 59.PDF