ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

  CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 677/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 677/2017 al Serviciului programe europene, al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de interes judeţean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamţ-Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icuşeşti – limită judeţul Bacău”, ce va fi finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 144.480,162 mii lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 138.983,525 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2:  Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară.

(2) Serviciul programe europene şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

       Contrasemnează:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.6

Din 17 ianuarie 2017