ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții de interes județean

„SUPRAETAJARE CORP B1- SPAȚII DESTINATE PERSONALULUI MEDICAL” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Examinând expunerea de motive nr.4.141/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate nr.4.141/2017 al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a” pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes județean SUPRAETAJARE CORP B1- SPAȚII DESTINATE PERSONALULUI MEDICAL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț,  în valoare totală de 6.753.331 lei, din care construcții-montaj în sumă de 5.588.359 lei (inclusiv TVA).

(2) Contribuția proprie a Județului Neamț pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.1 va fi de 458.850 lei (inclusiv TVA).

Art.2: Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.60

Din 14 martie 2017