ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind validarea mandatului de consilier judeţean

al domnului Cristian UNGURIANU

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.4430/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.57/2017 a Partidului Mișcarea Populară- Filiala Județeană Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 4430/2017 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi procesul verbal nr. 5543/2017 al Comisiei de validare;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Cristian UNGURIANU.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.65

Din 30 martie 2017