ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4805/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4805/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, ale art. 97 și ale art.122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Inventarul bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Inventarul bunurilor mobile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia generală buget-finanţe și Direcția de management vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor si autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.68

Din 30 martie 2017