ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 730/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 730/2017 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art.113 alin. (2) – (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 153/2016 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice acestei funcţii, în sensul eliminării  din cadrul anexei la această hotărâre, din Cap. I.2  „Criterii specifice”, a lit. d – „vechime în funcţii publice de minim 2 ani”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                    Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.7

Din 17 ianuarie 2017