ROMÂNIA

       JUDEŢUL  NEAMŢ

       CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special pentru anul școlar 2017-2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018;

Examinând expunerea de motive nr. 3.381/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.381/2017 al Direcției de management, avizele nr.101/2017 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și nr.109/2017 al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rețeaua școlară pentru învățământul special din județul Neamț pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.70

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 70.PDF