ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții „Dezafectare coș fum și schimbare destinație clădire centrală termică în spații cu funcțiune administrativă”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4743/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4743/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Dezafectare coș fum și schimbare destinație clădire centrală termică în spații cu funcțiune administrativă”, imobile aparținând patrimoniului Județului Neamț, în valoare totală de 191.335 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 133.458 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:             

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.71

Din 30  martie 2017