ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

  CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4.741/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.4.741/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare șarpante și învelitori Pavilion D ”Punct control” Centrul Militar Județean Neamț”, imobil aparținând patrimoniului Județului Neamț, în valoare totală de 145.582,64 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 134.423,41 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2:  Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare șarpante și învelitori Pavilion E ”Club Unitate” Centrul Militar Județean Neamț”, imobil aparținând patrimoniului Județului Neamț, în valoare totală de 205.270,28 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 190.616,62 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:     

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.72

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 72.PDF