ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții „Împrejmuire Fundația de Îngrijiri Comunitare”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4742/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4742/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Împrejmuire Fundația de Îngrijiri Comunitare”, imobil aparținând patrimoniului Județului Neamț, în valoare totală de 213.676 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 197.076 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 PREŞEDINTE

  Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:         

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.73

Din 30 martie 2017