ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică Complex de servicii Elena Doamna- Piatra Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4714/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4714/2017 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean Reabilitare termică Complex de servicii Elena Doamna- Piatra Neamț”, în valoare totală de 3.933.809,46 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 2.661.840,79 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia proiecte și programe de dezvoltare județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

 

  

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.74

Din 30 martie 2017