ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

     HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr.4.745/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.745/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

      În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017, în sumă totală de 2.350.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Județean Neamț, alocate pentru activități non-profit, care contribuie la realizarea unor activități sau programe de interes public județean potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabilă pe anul 2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte cultură, religie, învățământ”, valabil pe anul 2017, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte sociale”, valabil pe anul 2017, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte activități sportive și de tineret”, valabil pe anul 2017, prevăzut în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ:      

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.75

Din 30 martie 2017

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 75.PDF