ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Internațional Expo-Real 2017, Munchen, 4-6 octombrie 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.2.719/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.719/2017 al Serviciului Turism, al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției relații internaționale și relații publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.6 lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț la Târgul Internațional Expo-Real 2017,  ce urmează a se desfășura la Munchen în perioada 4-6 octombrie 2017.

(2) Cheltuielile aferente participării la evenimentul prevăzut la alin.(1) sunt estimate la suma de 86.000 lei și vor fi suportate din bugetul Județului Neamț.

Art.2: Se aprobă modelul acordului de parteneriat ce se va încheia între Județul Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

  Ionel ARSENE

                                                   

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.76

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 76.PDF