ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

Examinând expunerea de motive nr.4866/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 239/2017 a  Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4866/2017 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 248/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, în sensul transformării a două posturi vacante de referent, studii medii, treaptă profesională debutant, poz.9 și 10 în statul de funcții, în salvator montan, gradul II, studii superioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamț şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.77

Din 30 martie 2017