ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț

 în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3.887/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 701 și nr.780/2017 ale Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.887/2017 al Direcției de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Concursului național de referate și comunicări științifice ”Ștefan Procopiu, ce va avea loc în perioada 6-7 mai 2017, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 2.500 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                  

                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.79

Din 30 martie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 79.PDF