ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE

 

privind soluționarea unor plângeri prealabile

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4343/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită urmare plângerilor prealabile nr. 5276/2017 depusă de Municipiul Piatra Neamț, reprezentat prin primarul localității, respectiv nr. 4533/2017 depusă de Municipiul Roman, reprezentat prin primarul localității;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4343/2017 al Direcției juridice și relații internaționale și Direcției generale buget-finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de Municipiul Piatra Neamț, prin reprezentantul său legal, primarul localității, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 49/2017 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020, întrucât aceasta a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.2: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de Municipiul Roman, prin reprezentantul său legal, primarul localității, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 49/2017 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020, întrucât aceasta a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.80

Din 30 martie 2017